Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 1/2002

Olsztyn, stycze?-marzec 2002 r.

UCHWA?Y SENATU

U C H W A ? A    Nr  116
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego na rok 2002.

 Na podstawie art. 48 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. nr 65, poz.385) oraz § 10 pkt 5 statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? zasady gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie okre?lone w za??czniku do uchwa?y, które stanowi? jednocze?nie podstaw? opracowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2002.

§ 2
1. Projekt planu rzeczowo-finansowego UW-M na rok 2002  opracuje Zespó? Analiz Ekonomicznych    i Prognoz w oparciu o projekty planów rzeczowo-finansowych wydzia?ów jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych oraz pozosta?ych jednostek organizacyjnych.
2. Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz w uzgodnieniu z Dyrektorem Administracyjnym, Dziekanami Wydzia?ów, Kierownikami jednostek mi?dzywydzia?owych i ogólnouczelnianych opracuje w terminie do 15 kwietnia 2002 r.  projekty  planów, o których mowa w ust?pie 1.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  117
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: zmiany Ordynacji wyborczej do organów uczelni i powo?ania Uczelnianej Komisji                 Wyborczej.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 75 Statutu Uniwersytetu oraz § 1 Ordynacji wyborczej do organów uczelni, uchwala si? co nast?puje:

§ 1
 W Ordynacji wyborczej do organów uczelni stanowi?cej za??cznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu w § 1 skre?la si? ust. 2.

§ 2
1. W sk?ad Uczelnianej Komisji Wyborczej powo?uje si? nast?puj?ce osoby:
1) prof. dr hab. Kazimierz WAWRO Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t
2) prof. dr hab. Maria BRYLI?SKA Wydzia? Biologii
3) prof. zw. dr hab. Lubomir W. BARAN Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
4) prof. dr hab. Jan SOBCZAK Wydzia? Humanistyczny
5) prof. dr hab. Zdzis?aw KAWECKI Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa
6) dr in?. Anna SO?NIERZ-OGRODZI?SKA Wydzia? Nauk Technicznych
7) prof. dr hab. Franciszek PRZA?A Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej
8) prof. dr hab. Andrzej KUNCEWICZ Wydzia? Nauki o ?ywno?ci
9) dr hab. Helena GAWRO?SKA, prof. UWM Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
10) prof. dr hab. Eugenia MALEWSKA Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego
11) ks. dr hab. Marian MACHINEK, prof. UWM Wydzia? Teologii
12) prof. dr hab. Tadeusz STACHOWSKI Wydzia? Zarz?dzania
13) dr Zofia FIEDOROWICZ Wydzia? Matematyki i Informatyki
14) dr Romuald WA?NIEWSKI Wydzia? Prawa i Administracji
15) mgr Wies?awa PESTA Jednostki mi?dzywydzia?owe
16) dr Ma?gorzata SU?WI??O Komisja Zak?adowa NSZZ „Solidarno??”
17)  dr Boles?aw PILAREK Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego
18) dr Halina P?OCHA Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego – Krajowa Rada Nauki w Warszawie
19) Jan NIERADKO ZZ Pracowników Rolnictwa RP
20) Honorata W?SOWICZ Samorz?d Studencki
2. Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej okre?la § 2 Ordynacji Wyborczej.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  118
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.zw.dr.hab. Stanis?awowi W??YKOWI.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof.zw.dr hab. Stanis?awowi W??YKOWI

za opracowanie i wdro?enie nowoczesnych metod genetycznego doskonalenia drobiu, wybitne osi?gni?cia w zachowaniu bioró?norodno?ci rodzimych populacji kur oraz za zas?ugi w rozwoju Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t UWM.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  119
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: przyznania tytu?u profesora honorowego prof.dr. Stefanowi Jerzemu                         MEDWADOWSKIEMU.
                        
Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 9 Senatu Uniwersytetu  z 24 wrze?nia 1999 r. stanowi si? co nast?puje:


§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych i przyznaje tytu? profesora honorowego
prof.dr. Stefanowi Jerzemu MEDWADOWSKIEMU

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§  3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  120
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na dokonanie nast?puj?cych zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym:
- w Instytucie Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych:
• zniesienie Zak?adu Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii;
• zmiana nazw jednostek wewn?trzstrukturalnych:
o Zak?adu Dydaktyki Historii na Zak?ad Dydaktyki i Metodologii Historii;
o Katedry Historii ?redniowiecznej Polski na Katedr? Historii ?redniowiecznej Polski i Nauk Pomocniczych Historii.

§ 2
Zmiany powy?sze powinny by? wprowadzone od 1 lutego 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  121
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na rozpocz?cie inwestycji pn. Regionalne Centrum Konferencyjno-                  Szkoleniowe UWM.
                        
Na podstawie art 48, ust. 10 Ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) oraz nawi?zuj?c do Uchwa?y Nr 26 Senatu UWM z 17 grudnia 1999 roku postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na rozpocz?cie inwestycji pn. Regionalne Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM.

§ 2
Zgodnie z projektem, ?ród?em finansowania inwestycji b?d?:
a) ?rodki pozyskane z kontraktu Warmi?sko-Mazurskiego Urz?du Marsza?kowskiego,
b) ?rodki w?asne uczelni, stanowi?ce przychody ze ?róde? pozabud?etowych,
c) ?rodki pozyskane z innych ?róde? (darowizny).

§ 3
 Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do stosownych dzia?a? zwi?zanych   z rozpocz?ciem tej inwestycji.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  122
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: utworzenia Uniwersyteckiego Centrum do Spraw Informatyzacji.
                        
Na podstawie art. 69 ust. 2, z zwi?zku z art. 64 ust. 4 Ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r.              o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) oraz § 21 ust.4 Statutu Uniwersytetu, postanawia si?, co nast?puje:
§ 1
1. Senat wyra?a zgod? utworzenie Uniwersyteckiego Centrum do Spraw Informatyzacji – jednostki mi?dzyuczelnianej.
2. Regulamin Uniwersyteckiego Centrum do Spraw Informatyzacji stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora do podpisania niezb?dnych dokumentów dotycz?cych utworzenia Uniwersyteckiego Centrum do Spraw Informatyzacji.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  123
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: og?oszenia roku 2002 ROKIEM EUGENIUSZA FELICJANA KWIATKOWSKIEGO.
                        
Na podstawie art 48, ust. 1 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385) postanawia si?, co nast?puje:

§ 1
Senat popiera inicjatyw? honoruj?c? osob? Profesora Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, którego ?ycie i dzia?alno?? wpisa?y si? na trwa?e w histori? i gospodark? kraju i opowiada si?                 za og?oszeniem roku 2002 ROKIEM EUGENIUSZA FELICJANA KWIATKOWSKIEGO.

§ 2
Biografia Profesora Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, która potwierdza zasadno?? podj?cia uchwa?y, stanowi za??cznik do niniejszej Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  124
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2002 roku

w sprawie: recenzji o kandydacie do tytu?u doktora honoris causa.
                        
Na podstawie § 10, ust. 3 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat popiera recenzj?, opracowan? przez prof.dr.hab. Zbigniewa Kwieci?skiego w zwi?zku ze wszcz?ciem post?powania w sprawie nadania prof.dr.hab. Edmundowi Trempale tytu?u doktora honoris causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

§  2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  125
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lutego 2002 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof.zw.dr.hab. Jerzemu Woyke.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof.zw.dr hab. Jerzemu W O Y K E

wybitnemu specjali?cie z zakresu pszczelnictwa, autorytetowi naukowemu o mi?dzynarodowym uznaniu w biologii rozrodu, genetyce, cytologii i parazytologii pszczó? - za zas?ugi w rozwoju Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t UWM.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.      
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  126
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: powo?ania Muzeum Uniwersyteckiego.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie powo?uje si?

MUZEUM  UNIWERSYTECKIE

jako jednostk? funkcjonuj?c? w ramach Archiwum Uniwersyteckiego.

§ 2
Zasady i regulamin funkcjonowania Muzeum Uniwersyteckiego opracuje Rada Archiwalna.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  127
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa prof. Adamowi CHRZANOWSKIEMU.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
prof. Adamowi CHRZANOWSKIEMU

profesorowi Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, wybitnemu uczonemu, o mi?dzynarodowym uznaniu specjali?cie w zakresie geodezji in?ynieryjnej i górniczej, wielce zas?u?onemu we wspó?pracy z Wydzia?em Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  128
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: nadania tytu?u doktora honoris causa GEORGOWI DIETRICHOWI.

Na podstawie § 5 Statutu Uniwersytetu, uwzgl?dniaj?c przedstawiony przez promotora wniosek, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki nadaje tytu? doktora honoris causa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
GEORGOWI  DIETRICHOWI

w uznaniu zas?ug w dziedzinie wspierania o?wiaty, kultury i nauki, w niezmo?onej dzia?alno?ci charytatywnej nios?cej pomoc wszystkim potrzebuj?cym, w dziele zbli?enia miedzy mieszka?cami rejonu Offenburga i Olsztyna, mi?dzy Niemcami i Polakami, w uznaniu wk?adu w historyczny proces trwa?ej integracji narodów Europy.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  129
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych.

Na podstawie § 22 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zmian? nazwy Instytutu Towaroznawstwa i Oceny Jako?ci ?ywno?ci na Wydziale Nauki o ?ywno?ci na:
INSTYTUT TOWAROZNAWSTWA I KSZTA?TOWANIA JAKOSCI ?YWNOSCI.

§ 2
Zmiana nazwy, o której mowa w § 1 powinna nast?pi? od 1 kwietnia 2002 r.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  130
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie:  przyznania tytu?u honorowego profesora prof.zw.dr.hab.in?. EUSTACHEMU BURCE.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki akceptuje wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych i przyznaje tytu? honorowego profesora
prof.zw.dr.hab. EUSTACHEMU BURCE.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Nauk Technicznych w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  131
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie:  przyznania tytu?u „Visiting Professor” prof. WILLIAMOWI WALLACE’OWI                     ARTHUROWI.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje tytu? „Visiting Professor” Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. WILLIAMOWI  WALLACE’OWI  ARTHUROWI.

§ 2
Wniosek dziekana Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa w tej sprawie stanowi za??cznik do uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  132
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu, po?o?onego                                      w Olsztynie przy ul. ?w. Wojciecha.

Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
 Senat wyra?a zgod? na zbycie prawa u?ytkowania wieczystego gruntu na rzecz Zak?adu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Spó?ka z o.o., po?o?onego przy ul. ?w. Wojciecha, oznaczonego jako dzia?ki Nr 35/4 oraz 37/1 (Obr?b Nr 64) o ??cznej  powierzchni 99 m2 za cen? 50.568,00 z?, ustalon? na podstawie operatu szacunkowego.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Dyrektora Administracyjnego do ustalenia warunków umowy,  o której mowa w niniejszej Uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podpisania.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  133
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie:  przyznania Medalu Okoliczno?ciowego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego                                       w Olsztynie.

Na podstawie § 10 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat Akademicki przyznaje Medal Okoliczno?ciowy Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
Firmie Chr. HANSEN POLAND
oraz
Firmie ELOPAK S.A.

§ 2
Podstaw? przyznania Medalu Okoliczno?ciowego jest wniosek dziekana Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci, za??czony do uchwa?y, który – jako uzasadnienie – zawiera informacj? o wspó?pracy Firm, o których mowa w § 1, z Wydzia?em Nauki o ?ywno?ci, a szczególnie z Instytutem Mleczarstwa.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  134
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem                     w Trie?cie, Republika W?oska.
                        
Na podstawie art 48, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§  1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Trie?cie, Republika W?oska.

§  2
Tekst Porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.


§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

U C H W A ? A    Nr  135
Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem                     w Bari, Republika W?oska.
                        
Na podstawie art 48, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65 z 27.IX.1990 r.) postanawia si?, co nast?puje:

§  1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Bari, Republika W?oska.

§  2
Tekst Porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

STANOWISKA  SENATU

STANOWISKO
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 lutego 2002 roku

 Senat zwraca uwag? na nast?puj?ce kierunki dzia?ania w polityce kadrowej i sprawach socjalnych:

1. Dzia?ania zmierzaj?ce do uzupe?nienia zatrudnienia profesorów i doktorów habilitowanych  na nowo utworzonych i kadrowo deficytowych kierunkach studiów.
2. Przyspieszenie dzia?a? zmierzaj?cych do zwi?kszenia liczby wydzia?ów maj?cych pe?ne prawa akademickie.
3. Promowanie bada? naukowych s?u??cych umacnianiu i rozwojowi uprawnie? akademickich.
4. Zobowi?zanie wydzia?ów do przyspieszenia przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych w celu umacniania i rozwoju uprawnie? akademickich, a tak?e kierunków kszta?cenia.
5. Zakup mieszka? w celu ich wynajmu nauczycielom akademickim, zatrudnianym na kadrowo deficytowych kierunkach studiów.
6. Utrzymanie dotychczasowych zasad rozdzia?u ?rodków finansowych przeznaczonych na badania wspieraj?ce rozwój m?odej kadry.
7. Konsekwentne stosowanie zasady przenoszenia asystentów na dzienne studia doktoranckie.
8. Przyznawanie stypendiów naukowych wy??cznie osobom spe?niaj?cym warunki terminowego zako?czenia przewodów doktorskich lub habilitacyjnych.
9. Przekwalifikowywanie pracowników dydaktycznych (starszych wyk?adowców i wyk?adowców) na stanowiska adiunktów wy??cznie w przypadku, gdy przed?o?one zostan? wydrukowane prace habilitacyjne.
10. Ustalenie kryteriów przekwalifikowywania na stanowiska dydaktyczne adiunktów, nie wykazuj?cych post?pów w rozwoju naukowym.
11. Utrzymanie zasad zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich osób, które posiadaj? stopnie naukowe lub tytu? naukowy.
12. Opracowanie wydzia?owych kryteriów awansu pracowników naukowo-dydaktycznych.
13. Przestrzeganie statutowych zada? i funkcji przypisanych radom instytutów i katedr (np. przestrzeganie roli rad w zakresie polityki kadrowej, analiz rozwoju naukowego pracowników, organizowanie regularnych seminariów, spotka? naukowych i dydaktycznych).
14. Przeprowadzenie indywidualnej oceny pracy nauczycieli akademickich w Studium J?zyków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrum Edukacji Nauczycielskiej  - przez Komisj? Oceniaj?c? i studentów.
15. Przeprowadzenie w Uniwersytecie oceny kadrowej pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.
16. Dalsze usprawnianie funkcjonowania administracji m.in. poprzez dobór pracowników o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz organizowanie systematycznych szkole? pracowników.
17. Realizowanie polityki kadrowej wydzia?ów jako jednostek podstawowych w ?cis?ym powi?zaniu  z zadaniami dydaktycznymi i badawczymi oraz sytuacj? finansow?, zw?aszcza  racjonalizacja zatrudnienia w odniesieniu do pracowników nie b?d?cych nauczycielami akademickimi.
18. Ograniczanie zatrudniania osób, dla których Uniwersytet jest drugim miejscem pracy, osób niepe?nozatrudnionych oraz nie przed?u?anie umów o prac? osobom, które osi?gn??y wiek emerytalny lub ustali?y wcze?niejsze przej?cie na emerytur?.
19. Utrzymanie zasady przed?u?ania zatrudnienia mianowanym nauczycielom akademickim z tytu?em i stopniem naukowym doktora habilitowanego, którym z mocy prawa wygasa stosunek pracy   z ko?cem danego roku akademickiego w zwi?zku z uko?czeniem 70 lat ?ycia – tylko do ko?ca danego roku kalendarzowego.
20. Realizacja postanowie? dotycz?cych polityki kadrowej wynikaj?cej z zalece? kontroli NIK i PIP.
21. Dalsza poprawa warunków pracy oraz wdra?anie nowych technologii minimalizuj?cych warunki szkodliwe i uci??liwe na stanowiskach pracy.
22. Dyscyplinowanie pracowników w kwestii okresowych bada? lekarskich oraz szkole? z zakresu bhp.
23. Stworzenie bazy danych o stanowiskach pracy najbardziej zagro?onych ryzykiem zawodowym.
24. Przygotowanie oferty mieszkaniowej na terenie Olsztyna dla osób zajmuj?cych mieszkania   w budynkach dydaktyczno-badawczych Uniwersytetu.
25. Przygotowanie oferty korzystania z mo?liwo?ci uprawiania sportu masowego i rekreacji przez pracowników Uniwersytetu.
26. Zainicjowanie dzia?a? na rzecz budowy bazy socjalnej dla emerytów i rencistów wymagaj?cych sta?ej opieki.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

STANOWISKO
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: studiów doktoranckich.

1. Wprowadzenie nowej - bezstypendialnej formy studiów doktoranckich.
2. Okre?lenie przez rady wydzia?ów polityki realizacji studiów doktoranckich oraz szczegó?owych kryteriów naboru kandydatów    na studia doktoranckie.
3. Okre?lenie przez Senat w terminie do ko?ca czerwca ka?dego roku limitów naboru na studia doktoranckie - na postawie propozycji rad wydzia?ów, uwzgl?dniaj?cych potrzeby dydaktyczne i zakres rozwoju kadry na wydziale.
4. Okre?lenie wielko?ci funduszu stypendialnego w uczelni oraz maksymalnej liczby prac doktorskich wykonywanych pod kierunkiem jednego promotora.
5. D??enie do poprawy jako?ci kszta?cenia poprzez ustawiczne udoskonalanie planów                     i programów studiów doktoranckich oraz wspó?prac? Uniwersytetu z ca?ym ?rodowiskiem naukowym Olsztyna.
6. D??enie do zwi?kszania aktywno?ci naukowej doktorantów m.in. poprzez pozyskiwanie grantów.
7. Zobowi?zanie opiekunów prac doktorskich do przedstawiania radom wydzia?ów okresowych informacji o stanie zaawansowania prac doktorskich.
8. D??enie do polepszenia warunków mieszkaniowych doktorantów.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

STANOWISKO
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w  sprawie: funkcjonowania Biblioteki G?ównej.

1. Opracowanie za?o?e? dotycz?cych organizacji zbiorów i ich uk?adu, dostosowanego             do wolnego dost?pu w nowym gmachu Biblioteki  Uniwersyteckiej.
2. Systematyczne powi?kszanie zbiorów bibliotecznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na ksi?gozbiór dydaktyczny oraz wydawnictw na no?nikach elektronicznych (bazy danych            i czasopisma elektroniczne).
3. Rozbudowa sieci komputerowej Biblioteki G?ównej i bibliotek systemu biblioteczno-informatycznego UWM poprzez zakup sprz?tu komputerowego oraz wdra?anie systemu Aleph 5.14.2 we wszystkich agendach Biblioteki.
4. Wspieranie i koordynacja dzia?a? dotycz?cych reorganizacji sieci bibliotek wydzia?owych.
5. Usprawnienie pracy agend udost?pniania i dzia?alno?ci informacyjnej poprzez rozwój us?ug informacyjnych oraz poszerzenie form kszta?cenia u?ytkowników informacji.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

STANOWISKO
Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 marca 2002 roku

w sprawie: dzia?alno?ci wydawniczej.

1. D??enie do podniesienia poziomu naukowego czasopism wydawanych przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.
2. Prace habilitacyjne i „profesorskie” powinny by? uznawane za priorytetowe w polityce wydawniczej.
3. Podtrzymuje si? dotychczasowe zasady finansowania wydawnictw dydaktycznych                  i naukowych. Podstaw? wydania pozycji ksi??kowej powinna sta? si? umowa mi?dzy dysponentem ?rodków finansowych a Wydawnictwem.
4. Utrzymuje si? wypracowany system wynagradzania za prace wydawnicze i honoraria autorskie z zaleceniem przyspieszenia realizacji honorariów za skrypty.
5. Zaleca si? d??enie do zmniejszenia kosztów wydawania publikacji ksi??kowych.
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIA  REKTORA

ZARZ?DZENIE  Nr 1
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 stycznia 2002 roku

w sprawie: okre?lenia wzoru druku „Ocena dzie?a artystycznego”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.) oraz zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej        z 20 wrze?nia 2000 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907)                  i Wykazem Druków dla szkó? wy?szych wydanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu    16 pa?dziernika 1996 roku w pi?mie (sygn. DA-252-11/96), jak te? w zwi?zku z Uchwa?? Rady G?ównej Szkolnictwa Wy?szego z dnia 14 grudnia 2000 roku w sprawie okre?lenia minimalnych wymaga? programowych dla studiów magisterskich na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” i „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych „  oraz studiów licencjackich na kierunku: „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” i „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Ustala si? wzór druku „Ocena dzie?a artystycznego”, stanowi?cy za??cznik nr 1 do niniejszego Zarz?dzenia.
2. Druk ma zastosowanie na studiach magisterskich i zawodowych dla kierunków artystycznych (edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, instrumentalistyka).
3. Druk stosuje si? w celu dokumentowania oceny dzie?a artystycznego, dokonywanej przez opiekuna (kierownika) dzie?a i recenzenta.

§ 2
Druk „Ocena dzie?a artystycznego”, o którym mowa w § 1 obowi?zuje od 1 stycznia 2002 roku.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 lutego 2002 roku

w sprawie:  zmian w strukturze jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 120 Senatu Uniwersytetu z dnia 25 stycznia 2002 r., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Z dniem 1 lutego 2002 r. w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu wprowadza si? zmiany na Wydziale Humanistycznym w Instytucie Historii i Stosunków Mi?dzynarodowych:
1) znosi si? Zak?ad Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii,
2) zmienia si? nazwy jednostek wewn?trzstrukturalnych:
a) Zak?adu Dydaktyki Historii na Zak?ad Dydaktyki i Metodologii Historii;
b) Katedry Historii ?redniowiecznej Polski na Katedr? Historii ?redniowiecznej Polski i Nauk Pomocniczych Historii.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmianami organizacyjnymi wprowadzonymi niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 3
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2002 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 365 z pó?niejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku   o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych (t.j. Dz.U. Nr 70 z 1996 roku, poz. 335 z pó?niejszymi zmianami) stanowi si?, co nast?puje:
§  1
1. Tworzy si? Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych (ZF?S), zwany dalej Funduszem,    w wysoko?ci 8% planowanych rocznych ?rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.
2. Zgodnie z art. 110 ustawy z 13 pa?dziernika 1998 roku o systemie ubezpiecze? spo?ecznych  (Dz.U. Nr 137 poz. 887) zmienionej art. 172 pkt 7 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach  i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118) ilekro? w przepisach dotycz?cych Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych jest mowa o „planowanych rocznych ?rodkach przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe", oznacza to: „planowane roczne ?rodki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pomniejszone o potr?cone od ubezpieczonych sk?adk na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe".
3. W ramach utworzonego Funduszu, wydziela si? dla potrzeb ewidencyjnych ?rodki przeznaczone na udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe, naliczane w wysoko?ci 3% planowanych rocznych ?rodków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, z uwzgl?dnieniem ust. 2, zwane Funduszem na cele mieszkaniowe.
4. Dla by?ych pracowników uczelni, b?d?cych emerytami lub rencistami, tworzy si? fundusz na ?wiadczenia socjalne, w wysoko?ci 5% pobieranych przez nich emerytur i rent pozarolniczego systemu ubezpiecze? spo?ecznych na dany rok..
§ 2
Ustala si? oprocentowanie po?yczek udzielanych na cele mieszkaniowe w wysoko?ci 3% w stosunku rocznym.
§ 3
Zasady oraz warunki i uprawnienia do korzystania z us?ug i ?wiadcze? finansowanych  z Funduszu okre?la Regulamin, stanowi?cy za??cznik do niniejszego zarz?dzenia.

§ 4
Traci moc Zarz?dzenie Rektora Nr 50 z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie Regulaminu Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

§ 5
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

Za??cznik do Zarz?dzenia Nr 3
z dnia 14 lutego 2002 r.
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z US?UG I ?WIADCZE? FINANSOWANYCH
Z ZAK?ADOWEGO FUNDUSZU ?WIADCZE? SOCJALNYCH UNIWERSYTETU
WARMI?SKO-MAZURSKIEGO
w OLSZTYNIE

ROZDZIA? I  
USTALENIA OGÓLNE

I. Uprawnieni do korzystania z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych (ZF?S)
Uprawnionymi do korzystania z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, zwanego dalej „Funduszem", s?:
1. Pracownicy zatrudnieni w pe?nym i niepe?nym wymiarze czasu pracy, posiadaj?cy co najmniej roczny sta? pracy w Uniwersytecie, w tym równie?:
a) przebywaj?cy na urlopie dla poratowania zdrowia,
b) przebywaj?cy na urlopie dla celów naukowych, artystycznych lub kszta?cenia zawodowego,
c) przebywaj?cy na urlopie macierzy?skim i wychowawczym,
d) odbywaj?cy przeszkolenie wojskowe,
e) pracownicy podejmuj?cy dzienne studia doktoranckie.
2. Dzieci pracowników pozostaj?ce na ich utrzymaniu, dzieci pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia, a tak?e dzieci po zmar?ym by?ym pracowniku (emerycie lub renci?cie) do 20 lat lub uko?czenia szko?y ?redniej, o ile pobieraj? nauk? w systemie dziennym:
a) do uko?czenia 16 roku ?ycia, a je?li kszta?c? si? w szkole do czasu uko?czenia 20 roku ?ycia - na podstawie przedstawionego za?wiadczenia ze szko?y lub pisemnego o?wiadczenia,
b) bez wzgl?du na wiek, b?d?ce inwalidami I lub II grupy - na podstawie aktualnego orzeczenia lekarskiego.
3. Emeryci i renci?ci - byli pracownicy Uniwersytetu.
4. Wymagany sta? pracy nie dotyczy osób ubiegaj?cych si? o zapomogi.
II. Zak?adowy Fundusz ?wiadcze? Socjalnych zwi?ksza si? o:
1. Wp?ywy z op?at pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych, korzystaj?cych z dzia?alno?ci socjalnej.
2. Darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych.
3. Odsetki od ?rodków Funduszu.
4. Wp?ywy z oprocentowania po?yczek udzielonych na cele mieszkaniowe.
5. Przychody z tytu?u sprzeda?y, dzier?awy i likwidacji ?rodków trwa?ych, s?u??cych dzia?alno?ci socjalnej, w cz??ci nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zak?adowych obiektów socjalnych, pomniejszone o koszty tej sprzeda?y, dzier?awy lub likwidacji.
6. Wierzytelno?ci likwidowanych zak?adowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego.
7. Przychody z tytu?u sprzeda?y i likwidacji zak?adowych domów i lokali mieszkalnych, w cz??ci nie przeznaczonej na utrzymanie pozosta?ych zak?adowych zasobów mieszkaniowych, pomniejszone o koszty tej sprzeda?y lub likwidacji.
8. Inne ?rodki okre?lone w odr?bnych przepisach.
III. Pozosta?e ustalenia
1. ?wiadczenia socjalne nie maj? charakteru ?wiadcze? nale?nych. Jako ?wiadczenia uznaniowe nie kwalifikuj? si? do dochodzenia na drodze post?powania s?dowego.
2. Przyznanie us?ug i ?wiadcze? oraz wysoko?? dop?at z funduszu uzale?nia si? od sytuacji ?yciowej, rodzinnej i materialnej.
3. ?rodkami Funduszu administruje Rektor.
4.  ?rodki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodz? na rok nast?pny.
5.  ?rodki Funduszu s? gromadzone na odr?bnym rachunku bankowym.
6. Podstaw? dofinansowania us?ug i ?wiadcze? stanowi wniosek oraz o?wiadczenie o dochodach wszystkich cz?onków rodziny pozostaj?cych we wspólnym gospodarstwie, pozwalaj?ce okre?li? ?redni miesi?czny dochód, przypadaj?cy na jedn? osob? w rodzinie.
7. Uprawnieni oraz osoby wspólnie zamieszkuj?ce i prowadz?ce wspólne gospodarstwo domowe, maj? obowi?zek wykaza? w o?wiadczeniu pe?n? wysoko?? dochodów brutto wszystkich cz?onków rodziny bez wzgl?du na ?ród?o z jakiego pochodz?.
8. ?wiadczenie socjalne mo?e by? przyznane:
- w pe?nej wysoko?ci, je?eli ?redni miesi?czny dochód z poprzedniego roku  kalendarzowego, przypadaj?cy na cz?onka rodziny lub osob? uprawnion? (z osobami wspólnie zamieszka?ymi i prowadz?cymi wspólne gospodarstwo domowe), nie przekracza kwoty 150 % przeci?tnego wynagrodzenia ustalonego dla celów emerytalno-rentowych za rok kalendarzowy poprzedzaj?cy przyznanie ?wiadczenia, og?aszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,
- w wysoko?ci 50%, gdy dochód pracownika przekracza 150% przeci?tnego wynagrodzenia ustalonego dla celów emerytalno-rentowych lub nie zostanie we wniosku udokumentowany,
- powy?sze ustalenia nie dotycz? zapomóg.
8a. Do ustalenia dochodu brane s? pod uwag? wynagrodzenia brutto (przychód) z tytu?u zatrudnienia, oraz dochód w przypadku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.
9. Osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? w swoim o?wiadczeniu, o których mowa w pkt 7, wykazuj? faktycznie osi?gni?te w danym roku kalendarzowym dochody w wysoko?ci jednak nie ni?szej ni? zosta?a zadeklarowana do podstawy wymiaru sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne. Je?eli nie podlegaj? ubezpieczeniu spo?ecznemu - w wysoko?ci nie ni?szej od najni?szej podstawy wymiaru sk?adek.
10. Osoba uprawniona mo?e ubiega? si? o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i m?odzie?y, je?eli w terminie do 30 kwietnia ka?dego roku zg?osi do Sekcji Socjalnej zamiar wys?ania dziecka na t? form? wypoczynku.
11. W celu ustalenia uprawnie? pracownika do korzystania z us?ug i ?wiadcze? socjalnych na ucz?ce si? dziecko powy?ej 16 lat, pracownik przedstawia za?wiadczenie ze szko?y lub o?wiadczenie z podaniem nazwy szko?y i klasy, o przys?uguj?cych do 30.IX br. uprawnieniach ucznia.
12. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ?e rodzic nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem, ?wiadczenie na dziecko zwi?zane z indywidualnym wypoczynkiem pracownika organizowanym we w?asnym zakresie (tzw. indywidualny wypoczynek urlopowy) mo?e by? realizowane tylko w formie obrotu bezgotówkowego.
13. Dopuszcza si?, w przypadkach szczególnych, inny termin z?o?enia dokumentów, o których mowa w Rozdz. I pkt III ppkt 10. Przyznanie ?wiadczenia mo?e wówczas nast?pi? od miesi?ca z?o?enia dokumentów.
14. ?wiadczenia z ZF?S podlegaj? opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie okre?lonym ustaw? (dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dla dzieci do lat 18 nie podlega opodatkowaniu).
15. Wzór wniosku, stanowi?cy podstaw? ubiegania si? o ?wiadczenia z Funduszu, ustala Sekcja Socjalna.
16. Sekcja Socjalna dokonuje merytorycznej oceny dokumentów, stanowi?cych podstaw? wszelkich wyp?at z Funduszu.
17. Podstaw? wyp?aty ?wiadcze? socjalnych jest pozostawanie w stosunku pracy w dniu zatwierdzania ?wiadczenia do realizacji.
18. Rektor, w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi, mo?e dokona? w ramach Funduszu przesuni?cia ?rodków na cele socjalne i mieszkaniowe.

ROZDZIA? II
FUNDUSZ NA CELE SOCJALNE

I. Przeznaczenie Funduszu na cele socjalne
1. Zorganizowany wypoczynek letni lub zimowy, jak: wczasy rodzinne, kolonie, obozy krajowe lub zagraniczne.
2. Zorganizowany wypoczynek w oparciu o baz? w?asn?.
3. Wypoczynek organizowany we w?asnym zakresie tzw. „indywidualny wypoczynek urlopowy".
4. Wycieczki organizowane przez biura podró?y.
5. Imprezy kulturalne i sportowe o charakterze masowym organizowane przez Sekcj? Socjaln?.
6. Pomoc rzeczow? i finansow? (zapomogi).
7. ?wiadczenia okoliczno?ciowe, okre?lone w Rozdz. II pkt II ppkt 2D.
8. Remont, modernizacj? i rozbudow? oraz zwi?kszenie bazy socjalnej poprzez zakup nieruchomo?ci, sprz?tu i wyposa?enia niezb?dnego do prowadzenia dzia?alno?ci socjalnej dla pracowników i emerytów obj?tych pomoc? funduszu.
9. Przyznanie zapomóg by?ym pracownikom UWM, którzy pobieraj? ?wiadczenia przedemerytalne.

II. Limity ?rodków na cele socjalne wg rodzajów ?wiadcze? socjalnych
1. Corocznie Rektor, w porozumieniu ze zwi?zkami zawodowymi, przeznacza z Funduszu pul? ?rodków na remonty, modernizacj? i rozbudow? w?asnej bazy socjalnej poprzez zakup nieruchomo?ci, sprz?tu i wyposa?enia niezb?dnego do prowadzenia dzia?alno?ci socjalnej.
2. Pozosta?e ?rodki Funduszu przeznacza si?:
A) do 65 % - na dofinansowanie ?wiadcze? dzia?alno?ci socjalnej na rzecz pracowników Uniwersytetu oraz ich dzieci,
B) do 5 % - na pomoc rzeczow? i finansow? (zapomogi), wymienion? w Rozdz. II pkt I ppkt 6 i 9, wed?ug zasad okre?lonych w za??czniku Nr l do niniejszego regulaminu,
C) do 10% - na dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku ucz?cych si? dzieci i m?odzie?y do lat 20 - jeden raz w roku,
D) do 20 % - na ?wiadczenia okoliczno?ciowe i rezerw? tj.:
a) choink? noworoczn? dla dzieci urodzonych w danym roku kalendarzowym do 30 wrze?nia oraz do uko?czenia lat 15,
b) spotkania z emerytami i rencistami,
c) przyznawanie emerytom i rencistom upominku pieni??nego z okazji Inauguracji Roku Akademickiego oraz podobnego upominku dla pracowników odchodz?cych na emerytur?         - wysoko?? kwot ustalana jest corocznie w planie wydatków, w porozumieniu ze zwi?zkami zawodowymi,
d) rezerw?.
3. Podstaw? uruchamiania dofinansowania ?wiadcze? z ZF?S jest corocznie sporz?dzany preliminarz wp?ywów i wydatków, opracowany przez Sekcj? Socjaln?, uzgodniony ze zwi?zkami zawodowymi i zatwierdzony przez Rektora.
4. Ustalone powy?ej limity mog? ulec zmianie, na wniosek zwi?zków zawodowych. Decyzj? podejmuje Rektor.

III. Zasady i sposób korzystania ze ?wiadcze? socjalnych
1. Sekcja Socjalna ustala uprawnienia do korzystania ze ?wiadcze? i prowadzi dla ka?dego uprawnionego indywidualn? kart? korzystania z ZF?S. Dzieci, do uko?czenia 16 roku ?ycia oraz ucz?ce si? do 20 roku ?ycia lub uko?czenia szko?y ?redniej, jak równie? uprawnieni, których dochód przekracza wymieniony w Rozdz. I pkt III ppkt 8 - otrzymuj? ?wiadczenie w wysoko?ci 50%.
2. Karta zawiera rodzaj ?wiadcze?, kwot? dofinansowania do tych ?wiadcze? oraz wielko?? wykorzystania ?rodków przez pracownika i uprawnionych cz?onków jego rodziny w ci?gu jednego roku kalendarzowego.
3. Z ZF?S dofinansowane mog? by? ?wiadczenia, wymienione w Rozdz. II pkt I ppkt l,3 - 5, je?eli  pracownik korzysta ze ?wiadcze? w ramach indywidualnego wyboru.
4. Uprawniony ma prawo zadysponowa? swoje ?rodki z ZF?S w ca?o?ci lub cz??ci na zorganizowany wypoczynek swoich dzieci.
5. Pracownik decyduj?cy si? na wykorzystanie ZF?S we w?asnym zakresie, ka?dorazowo uzgadnia to z Sekcj? Socjaln?, gdzie otrzymuje informacj? o kwocie, jak? mo?e dysponowa? oraz o wymogach dotycz?cych dokumentów, stanowi?cych podstaw? rozliczenia.
6. Rektor, na wniosek Sekcji Socjalnej, w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi ustala wysoko?? dofinansowania wypoczynku organizowanego przez pracownika we w?asnym zakresie, o którym mowa w Rozdz. II pkt I ppkt 3.
7. Zasady wyp?aty okre?la za??cznik Nr 6 i 7 do niniejszego regulaminu.
IV. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i m?odzie?y
1. Z dofinansowania mog? korzysta? ucz?ce si? dzieci pracowników, emerytów i rencistów (by?ych pracowników Uniwersytetu) oraz dzieci zmar?ych pracowników, emerytów i rencistów (by?ych pracowników Uniwersytetu) - jeden raz w roku. Kwota dofinansowania zostanie ustalona po zebraniu zg?osze?, przyjmowanych do 30 kwietnia.
2. O dofinansowanie mo?e ubiega? si? osoba, która otrzymuje pe?ne ?wiadczenie, o którym mowa w Rozdz. I pkt III ppkt 8. Dzieci niepe?nosprawne, posiadaj?ce I grup? inwalidztwa i nie przebywaj?ce w placówce opieku?czej, mog? otrzyma? dofinansowanie do wysoko?ci 150% przeci?tnego wynagrodzenia og?aszanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, za rok kalendarzowy poprzedzaj?cy przyznanie ?wiadczenia.
3. Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna, ustalaj?c stawk? dofinansowania.
4. Decyzj? o dofinansowaniu podejmuje Rektor, na wniosek Sekcji Socjalnej, zaopiniowany przez Komisj? Socjaln?, zgodnie z zasadami ustalonymi w za??czniku nr 8 niniejszego regulaminu.

V. W?asna baza socjalna
1. Zasady korzystania z w?asnej bazy socjalnej okre?laj? za??czniki Nr 2, 3, 4, 5 do niniejszego regulaminu.
2. Osoby korzystaj?ce z bazy w?asnej, które nie s? ubezpieczone od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków, powinni na czas pobytu ubezpieczy? si? we w?asnym zakresie.
3. W terminie do 30 marca ka?dego roku, ustalana jest tabela odp?atno?ci za korzystanie z w?asnej bazy socjalnej. Tabel? odp?atno?ci zatwierdza Rektor, na wniosek Sekcji Socjalnej, uzgodniony ze zwi?zkami zawodowymi.

ROZDZIA? III
FUNDUSZ NA PO?YCZKI MIESZKANIOWE

I. Uprawnieni do po?yczek z Funduszu
1. Uprawnionymi do pomocy z Funduszu s?:
a) pracownicy zatrudnieni w pe?nym i niepe?nym wymiarze czasu pracy, w tym równie?:
- przebywaj?cy na p?atnym urlopie dla poratowania zdrowia,
- przebywaj?cy na urlopie dla celów naukowych, artystycznych lub kszta?cenia zawodowego,
- przebywaj?cy na urlopie macierzy?skim i wychowawczym,
- odbywaj?cy przeszkolenie wojskowe,
- pracownicy, którzy podj?li dzienne studia doktoranckie,
b)  emeryci i renci?ci - byli pracownicy Uniwersytetu, z wy??czeniem po?yczki o której mowa w pkt. II       ppkt. l.
c) wspó?ma??onkowie pracowników zmar?ych w czasie zatrudnienia oraz po by?ym pracowniku  (emerycie lub renci?cie), je?eli pozostaj? w stanie wolnym i utrzymuj? si? z renty rodzinnej, z wy??czeniem po?yczki o której mowa w pkt. II ppkt. l.
  2. Udzielenie pracownikowi pomocy z Funduszu mo?e nast?pi? po up?ywie dwuletniego okresu zatrudnienia      w Uniwersytecie.

II. Przeznaczenie Funduszu
1. Uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? domu jednorodzinnego, je?eli zaawansowanie robót budowlanych osi?gn??o stan „O" tj. wykonano strop nad piwnic? w przypadku budynku podpiwniczonego lub strop nad parterem w przypadku budynku nie podpiwniczonego
- nie wi?cej ni? 20 000 z?.
Do wniosku o po?yczk? nale?y do??czy? zezwolenie na budow? oraz ksero dziennika budowy               o stanie zaawansowania robót.
2. Uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? lokalu stanowi?cego odr?bn? nieruchomo?? w budynku wielorodzinnym - nie wi?cej ni? 20 000 z?.
Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie od inwestora o cz?onkostwie i przyst?pieniu do budowy           oraz dokonanej wp?acie udzia?u w?asnego w wysoko?ci co najmniej 20% warto?ci lokalu. Po?yczka mo?e by? udzielana tylko w formie przelewu na konto inwestora.
3. Zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku -  nie wi?cej ni? 20 000 z?.
    Po?yczkobiorca zobowi?zany jest do przed?o?enia notarialnej umowy kupna mieszkania lub wypisu z ksi?gi wieczystej, nie pó?niej ni? w ci?gu 3 miesi?cy od otrzymania po?yczki - pod rygorem jej natychmiastowego zwrotu.
4. Wykup mieszkania zamieszkiwanego przez wnioskodawc? (np. w spó?dzielni mieszkaniowej, mieszkania zak?adowego, komunalnego, itp.) lub zakup lokalu z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe            (np. strychu, pralni)
- do wysoko?ci  ceny  mieszkania  i nie wi?cej ni? 15 000 z?.
Do wniosku nale?y do??czy? za?wiadczenie ze spó?dzielni mieszkaniowej o dokonanej wp?acie udzia?u w?asnego w wysoko?ci co najmniej 20% warto?ci lokalu oraz wysoko?ci wp?aty wymaganej przy wykupie. Po?yczka mo?e by? udzielana wy??cznie w formie przelewu na konto jednostki sprzedaj?cej mieszkanie.

W przypadku  zakupu lokalu na adaptacj?, po?yczkobiorca zobowi?zany jest do przed?o?enia decyzji potwierdzaj?cej przeznaczenie tego lokalu na cele mieszkaniowe.

5. Remont i modernizacj? domu jednorodzinnego, w którym wnioskodawca zameldowany jest na sta?e - nie wi?cej ni? 4 000 z?.
Do wniosku nale?y do??czy? akt notarialny w?asno?ci domu lub wypis z ksi?gi wieczystej. Je?eli wnioskodawca nie udokumentuje faktu posiadania domu, mo?e otrzyma? po?yczk? na remont mieszkania. W przypadku wspó?w?asno?ci domu w cz??ciach u?amkowych, po?yczka przyznawana jest w kwocie proporcjonalnej do cz??ci wspó?w?asno?ci wnioskodawcy.
6. Rozbudow? domu jednorodzinnego lub mieszkania, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej, w którym wnioskodawca zameldowany jest na sta?e - nie wi?cej ni?   7 000 z?.
Do wniosku nale?y do??czy? decyzj? upowa?niaj?c? do rozbudowy domu wydan? przez w?a?ciwy organ oraz akt w?asno?ci domu. W przypadku wspó?w?asno?ci domu w cz??ciach u?amkowych, po?yczka przyznawana jest w kwocie proporcjonalnej do cz??ci wspó?w?asno?ci wnioskodawcy.

7. Adaptacj? pomieszcze? (np. strychów itp.) na cele mieszkalne, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni mieszkalnej w budynkach wielorodzinnych - do wysoko?ci 6 000 z?.
Do wniosku nale?y do??czy? dokument po?wiadczaj?cy w?asno?? adaptowanego pomieszczenia oraz zezwolenie w?a?ciwego organu na dokonanie adaptacji pomieszcze?.
8. Remont i modernizacj? lokalu mieszkalnego, w którym wnioskodawca jest zameldowany na sta?e, z wyj?tkiem mieszka?ców hotelu DS 120 i zakwaterowanych na zasadach hotelowych w ADMR - nie wi?cej ni? 3 000 z?.
9. Wykonanie  przy??czy z instalacj? do wody zimnej, ciep?ej, centralnego ogrzewania, kanalizacji,  gazu przewodowego do domu jednorodzinnego lub ca?kowitej wymiany b?d? modernizacji powy?szych instalacji w budynku wielorodzinnym ( nie dotyczy wnioskodawców, którzy otrzymali  po?yczk? na budow? domu).
- na ka?de przy??cze z instalacj? do 2 500 z?, pod warunkiem, ?e ubiegaj?cy si? o po?yczk? posiada sta?e zameldowanie w miejscu, gdzie maj? by? dokonane przy??cza.
Do wniosku nale?y do??czy? decyzj? i odpowiednie za?wiadczenie z wysoko?ci? udzia?u osoby zainteresowanej w kosztach inwestycji (np. komitetu budowy gazoci?gu, spó?dzielni mieszkaniowej, wspólnoty mieszkaniowej itp.).
10. Przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej (pracownika b?d? cz?onka rodziny prowadz?cego z nim wspólne gospodarstwo domowe) -  do kwoty 4 500 z?.

Osoba otrzymuj?ca po?yczk?, zobowi?zana jest w ci?gu trzech miesi?cy od jej otrzymania, udokumentowa? wydatkowanie po?yczki zgodnie z celem, na jaki zosta?a ona przyznana.                          Przy modernizacji na zewn?trz budynku, nale?y dostarczy? zezwolenie odpowiednich w?adz oraz orzeczenie o ograniczonym stopniu sprawno?ci ruchowej.
11. Ze ?rodków Funduszu nie mo?e by? udzielona po?yczka na budow?, domów letniskowych, altan, gara?y         i inne cele, które nie zosta?y wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

III. Warunki udzielania po?yczki z Funduszu
1. Po?yczka udzielana z Funduszu jest zwrotna i oprocentowana w wysoko?ci ustalonej Zarz?dzeniem Rektora. Warunki sp?aty po?yczki ustala Uniwersytet w zawieranej z po?yczkobiorc? umowie.
2. Ustala si?, ?e por?czycielami po?yczek udzielanych z Funduszu s? dwaj ?yranci, pracownicy Uniwersytetu. W przypadku emerytów i rencistów oraz wspó?ma??onków pracowników zmar?ych dopuszcza si?,               aby jednym z por?czycieli by? emeryt lub rencista Uniwersytetu.
3. Je?eli kwota por?czanej po?yczki w przypadku pracownika jest równa lub wi?ksza od kwoty przyznanej na rozbudow? domu jednorodzinnego - pracownik mo?e by? tylko dwukrotnie por?czycielem.
4. Po?yczki w pe?nej wysoko?ci przewidziane niniejszym regulaminem na:
a) remont i modernizacj? domu jednorodzinnego (pkt II ppkt 5),
b) remont i modernizacj? lokalu mieszkalnego (pkt II ppkt 8)
- przyznawane s? nie cz??ciej ni? raz na trzy lata, licz?c od daty przyznania poprzedniej
   po?yczki na remont konkretnego domu lub mieszkania, po sp?aceniu wcze?niej zaci?gni?tej po?yczki.
5. Otrzymanie po?yczki na uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? domu jednorodzinnego                          lub uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? lokalu, stanowi?cego odr?bn? nieruchomo?? w budynku wielorodzinnym - wyklucza mo?liwo?? otrzymania jednocze?nie po?yczki na zakup mieszkania na wolnym rynku lub w spó?dzielni mieszkaniowej i odwrotnie.
5 a. Otrzymanie po?yczki na zakup lokalu przeznaczonego na adaptacj? na cele mieszkaniowe, wyklucza           mo?liwo?? otrzymania jednocze?nie po?yczki na adaptacj? tego lokalu.
6. Jednorazowo i bez prawa do uzupe?nienia, udziela si? po?yczki na:
a) uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? domu jednorodzinnego (pkt II ppkt 1),
b) uzupe?nienie wk?adu w?asnego na budow? lokalu mieszkalnego, stanowi?cego odr?bn? nieruchomo?? w budynku wielorodzinnym (pkt II ppkt 2),
c) zakup mieszkania lub domu na wolnym rynku (pkt II ppkt 3),
d) wykup mieszkania w spó?dzielni mieszkaniowej zamieszkiwanego przez wnioskodawc? lub zakup lokalu z przeznaczeniem do adaptacji na cele mieszkaniowe (pkt II ppkt 4),
e) rozbudow? domu jednorodzinnego lub mieszkania, zwi?zan? ze zwi?kszeniem powierzchni   mieszkalnej (pkt II ppkt 6)
f) adaptacj? pomieszcze? (np. strychów) na cele mieszkalne (pkt II ppkt 7),
g) przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej (pracownika b?d? cz?onka rodziny prowadz?cego z nim wspólne gospodarstwo domowe) (pkt II ppkt 10),
h) wykonanie uzupe?nienia w domu jednorodzinnym przy??czy z instalacj? do wody zimnej, ciep?ej, centralnego ogrzewania, kanalizacji lub gazu przewodowego (pkt II ppkt 9).
7. W przypadkach ograniczonych ?rodków Funduszu - po?yczki b?d? udzielane z uwzgl?dnieniem sytuacji mieszkaniowej i materialnej ubiegaj?cego si?.
8. Okres sp?aty po?yczek wymieniony w punktach od 6a do 6g ustala si? na okres do pi?ciu lat, natomiast      w punkcie 4 i 6 h na okres do trzech lat.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zainteresowanej, sp?at? po?yczki mo?na zawiesi? lub przed?u?y? maksymalnie o dwa lata. Wnioski w tej sprawie rozpatrywane s? ka?dorazowo indywidualnie.
10. Sp?ata po?yczki rozpoczyna si? nie pó?niej ni? po up?ywie dwóch miesi?cy od podpisania umowy.
11. Podpisanie umowy nast?puje po przyznaniu po?yczki.
12. Przyznana po?yczka zostaje anulowana, je?eli umowa nie zostanie podpisana przed up?ywem dwóch miesi?cy od jej przyznania.
13. Po?yczka podlega natychmiastowej sp?acie w przypadku:
a) rozwi?zania z Uniwersytetem umowy o prac? przez po?yczkobiorc? (porozumienie stron, porozumienie mi?dzy zak?adami pracy, wypowiedzenie umowy o prac? przez pracownika),
b) rozwi?zania umowy o prac? przez Uniwersytet bez wypowiedzenia  z winy pracownika            (tzw. zwolnienie dyscyplinarne - art. 52 kp.),
c) wykorzystania po?yczki na inne cele ni? okre?lone we wniosku,
d) rezygnacji przez po?yczkobiorc? z budowy domu i sprzeda?y domu przed sp?at? po?yczki                  - bez wzgl?du na zaawansowanie robót,
e) nie przed?o?enia przez po?yczkobiorc? w ci?gu 3 miesi?cy od daty pobrania po?yczki, notarialnej umowy kupna mieszkania lub domu na wolnym rynku.
14. Obowi?zek natychmiastowej sp?aty nie dotyczy:
a) pracowników przechodz?cych na emerytur? lub rent?,
b) pracowników, z którymi rozwi?zano stosunek pracy z przyczyn dotycz?cych zak?adu pracy (ustawa    z 28.XII.89 r. Dz.U. Nr 4/90, poz.19),
- którzy zobowi?zani s? sp?aca? raty miesi?czne po?yczki w wysoko?ci ustalonej umow?  po?yczki. Aneksem, za zgod? por?czycieli, okre?lony zostanie termin sp?aty rat miesi?cznych.
15. W przypadku nie sp?acenia w trybie natychmiastowym, dopuszcza si? sp?at? po?yczki na nast?puj?cych zasadach uzgodnionych ze zwi?zkami zawodowymi i akceptowanych przez Rektora:
a) pozosta?a do sp?aty cz??? po?yczki winna by? sp?acona w terminie nie d?u?szym ni? 12 miesi?cy, licz?c od nast?pnego miesi?ca po dniu wymagalno?ci, o którym mowa w Rozdziale                          III pkt III ppkt 13,
b) oprocentowanie   kwoty  po?yczki   pozosta?ej   do   sp?acenia  wynosi   10 %  w stosunku rocznym,
c) kwot? po?yczki podlegaj?cej sp?acie oraz ilo??, wysoko??, terminy sp?aty i oprocentowanie rat miesi?cznych - okre?la aneks do umowy po?yczki podpisanej przez po?yczkobiorc?, po?yczkodawc? i por?czycieli.
16. W ka?dym przypadku nie sp?acenia po?yczki przez po?yczkobiorc?, Sekcja P?ac ma prawo potr?ci?   z przys?uguj?cych pracownikowi wynagrodze?, ?wiadcze? oraz tzw. „13" pensji - nale?no?? z tytu?u zad?u?enia, co jest zawarte w umowie.
17. Udzielone po?yczki nie s? umarzane.
18. W wyj?tkowych przypadkach, dopuszcza si? ewentualno?? umorzenia nale?nej kwoty z tytu?u zaci?gni?tej po?yczki w przypadku ?mierci po?yczkobiorcy i jednoczesnego braku mo?liwo?ci wyegzekwowania tego zad?u?enia od spadkobierców lub ?yrantów (np. braku spadkobierców, wyjazdu ?yrantów za granic?, itp.)

IV. INNE USTALENIA
1. Ubiegaj?cy si? o po?yczk? z Funduszu sk?ada wniosek na specjalnym formularzu do Sekcji Socjalnej.
2. Wnioski bez kompletnej dokumentacji nie b?d? przyjmowane i rejestrowane.
3. W uzasadnionych przypadkach, Sekcja Socjalna mo?e ??da? przed?o?enia dodatkowych wyja?nie?          lub dokumentów.
4. W celu uzyskania pe?nego rozeznania potrzeb wnioskodawcy, przedstawiciele Uniwersytetu maj? prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej budowy lub lokalu, b?d?cego przedmiotem wniosku o przyznanie po?yczki z Funduszu.
5. Zmiany niniejszych zasad udzielania pomocy z Funduszu mog? by? dokonywane wy??cznie zarz?dzeniem Rektora, na wniosek Sekcji Socjalnej w porozumieniu ze zwi?zkami zawodowymi.
6. Zmiany kwot udzielanej pomocy z Funduszu, zgodnie z zasadami okre?lonymi niniejszym regulaminem, mog? by? dokonywane przez Rektora lub upowa?nionego prorektora, na wniosek kierownika Sekcji Socjalnej po uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi.

ROZDZIA? IV 
USTALENIA  KO?COWE

1. Kwestura ewidencjonuje stan wykorzystania ?rodków z ZF?S i comiesi?cznie przekazuje Sekcji Socjalnej    i zwi?zkom zawodowym informacj? o stanie tych ?rodków ze szczegó?owym rozliczeniem wydatków.
2. Osoba, która ubiegaj?c si? o ?wiadczenie z ZF?S pos?u?y?a si? nieprawdziwym o?wiadczeniem  lub sfa?szowanym dokumentem - mo?e by? decyzj? Rektora pozbawiona prawa do korzystania   z ZF?S. Decyzja podejmowana jest na wniosek zwi?zków zawodowych.
3. Wszelkie indywidualne sprawy mog? by? rozpatrywane z inicjatywy Rektora, gdy wymaga tego interes Uniwersytetu, po uprzednim zasi?gni?ciu opinii zwi?zków zawodowych.
4. Zmiana niniejszego regulaminu mo?e nast?pi? wy??cznie zarz?dzeniem Rektora, w uzgodnieniu  ze zwi?zkami zawodowymi.
5. Do  spraw wszcz?tych w czasie obowi?zywania dotychczasowego regulaminu, stosuje si? nowy regulamin, od dnia wej?cia w ?ycie.


Za??cznik Nr 1 do Regulaminu ZF?S

Z A S A D Y
PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG Z FUNDUSZU POMOCY


§ 1
Z Funduszu na cele socjalne, corocznie wydziela si? Fundusz Pomocy, którego ?rodki przeznacza si? na udzielanie pomocy w postaci zapomóg bezzwrotnych.

§ 2
Zapomogi mog? otrzyma? osoby uprawnione do korzystania z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych (ZF?S), które ze wzgl?dów losowych znalaz?y si? w trudnej sytuacji materialnej lub ?yciowej albo ich dochody nie pozwalaj? na zaspokojenie elementarnych potrzeb ?yciowych.

§ 3
O przyznanie zapomogi mog? wyst?powa? maksymalnie dwa razy w roku, osoby zainteresowane, organizacje zwi?zkowe, prze?o?eni pracowników.

§ 4
Wnioski o udzielenie zapomogi przyjmuje Sekcja Socjalna, która przedk?ada je do zaopiniowania Mi?dzyzwi?zkowej Komisji ds. Zapomóg.

§ 5
Wnioskodawcy powinni przedstawi? informacj? o aktualnych dochodach wszystkich cz?onków rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe oraz dokumenty ?wiadcz?ce o jego trudnej sytuacji ?yciowej.
Przedstawiciele uczelni maj? prawo sprawdzenia wiarygodno?ci podanych we wniosku danych.

§ 6
O rodzaju i wysoko?ci zapomogi decyduje Rektor, po uzgodnieniu ze Zwi?zkami Zawodowymi.


Za??cznik Nr 2 do Regulaminu ZF?S

ZASADY
WYPO?YCZANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH W O?RODKU
W TOMASZKOWIE

§ 1
Domki letniskowe mog? wynajmowa? osoby uprawnione do korzystania z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych (ZF?S).
§ 2
Domki przyznawane s? na okres siedmiu dni. Podania o przyznanie domku przyjmuje Sekcja Socjalna w terminie do 30 kwietnia. List? osób, którym przyznano domki, ustala Sekcja Socjalna w terminie do 15 maja. W przypadku, gdy liczba poda? przekracza mo?liwo?ci ich pozytywnego za?atwienia, lista osób, którym przyznano domki, ustalana jest w uzgodnieniu z Komisj? Socjaln?.

§ 3
Sekcja Socjalna, w porozumieniu z Komisj? Socjaln?, ustala corocznie terminy turnusów oraz tzw. turnusy posezonowe, za ni?sz? odp?atno?ci?.

§ 4
W uzgodnieniu z Sekcj? Socjaln?, dopuszcza si? mo?liwo?? korzystania z domków poza wyznaczonymi turnusami, wed?ug kolejno?ci zg?osze?, w okresie kiedy dzia?a oczyszczalnia ?cieków.
                                                                        
§ 5
Rektor na wniosek Sekcji Socjalnej, w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi, ustala corocznie op?aty za korzystanie z domków. Op?ata uiszczana jest w gotówce. Po sezonie stosuje si? 50% zni?k? op?aty.
§ 6
Po przyznaniu domku, nale?y ui?ci? ustalon? op?at?, w terminie do 30 dni przed rozpocz?ciem turnusu. Brak wp?aty w tym terminie traktuje si? jako rezygnacj? z wynajmu. Sekcja Socjalna proponuje domek letniskowy osobie z listy rezerwowej.

§ 7
W przypadku rezygnacji z wynajmu i braku ch?tnych z listy rezerwowej lub innych osób - obci??a si? indywidualn? kart?:
1) kwot? równ? 50% ustalonej op?aty - w przypadku rezygnacji na dziesi?? i wi?cej dni przed rozpocz?ciem turnusu,
2) kwot? równ? 100% ustalonej op?aty - w  przypadku rezygnacji w terminie do dziesi?ciu dni przed rozpocz?ciem turnusu,
3) w przypadku zdarze? losowych uniemo?liwiaj?cych skorzystanie ze ?wiadczenia, o którym mowa wy?ej, decyzje o wysoko?ci op?aty podejmuje Rektor, po zasi?gni?ciu opinii zwi?zków zawodowych.

§ 8
Domek przyjmowany i zdawany jest protokolarnie w obecno?ci gospodarza obiektu lub osoby upowa?nionej.
W protokóle zamieszcza si? adnotacj? o zapoznaniu si? z niniejszymi zasadami.
Odst?powanie domku osobom trzecim jest niedopuszczalne. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowie? regulaminu, pracownik któremu przyznano domek letniskowy zostaje wykluczony z mo?liwo?ci korzystania z bazy uczelni w nast?pnych trzech latach.

§ 9
Przyjmowanie i zdawanie domku nast?puje ostatniego dnia turnusu, tj. w pi?tek - przyjmowanie po 14oo  i zdawanie do 12oo.
Osoba zdaj?ca (przyjmuj?ca) domek ponosi koszty zwi?zane z niedotrzymaniem powy?szego ustalenia.

§ 10
Osoba korzystaj?ca z domku ponosi odpowiedzialno?? materialn? za powsta?e z jej winy szkody i zobowi?zana jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.


Za??cznik Nr 3 do Regulaminu ZF?S

Z A S A D Y
WYPO?YCZANIA ?ODZI ?AGLOWYCH

§ 1
?odzie ?aglowe mog? wypo?ycza? osoby uprawnione do korzystania ze ?wiadcze? z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych, którym przyznano rejs ?eglarski.

§ 2
Wnioski o przyznanie rejsu przyjmuje Sekcja Socjalna do 30 kwietnia. Rejsy przyznawane s? na okres dwóch tygodni  zgodnie z harmonogramem rejsów.
List? osób, którym przyznano rejsy, ustala Sekcja Socjalna, w terminie do 15 maja.
W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza mo?liwo?ci ich pozytywnego za?atwienia, lista osób, którym przyznano rejsy, ustalana jest w uzgodnieniu z Komisj? Socjaln?.

§ 3
Rektor na wniosek Sekcji Socjalnej, w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi ustala, corocznie wysoko?? op?aty za korzystanie z ?odzi ?aglowych. Op?ata uiszczana jest w gotówce.  Po sezonie stosuje si? 50% zni?k? op?aty.

§ 4
Po przyznaniu ?odzi ?aglowej, nale?y ui?ci? ustalon? op?at?, w terminie do 30 dni przed rozpocz?ciem rejsu. Brak wp?aty w tym terminie traktuje si? jako rezygnacj?. Sekcja Socjalna proponuje ?ód? ?aglow? osobie z listy rezerwowej.

§ 5
W przypadku rezygnacji z wypo?yczenia ?odzi ?aglowej i braku ch?tnych z listy rezerwowej lub innych - obci??a si? ?rodki zgromadzone na indywidualnej karcie:
1) kwot? równ? 50% ustalonej op?aty, gdy rezygnacja nast?puje na dziesi?? i wi?cej dni przed rozpocz?ciem rejsu,
2) kwot? równ? 100% ustalonej op?aty, w przypadku rezygnacji w terminie do dziesi?ciu dni przed rozpocz?ciem rejsu,
3) w przypadku zdarze? losowych uniemo?liwiaj?cych skorzystanie ze ?wiadczenia, o którym mowa wy?ej, decyzje o wysoko?ci op?aty podejmuje Rektor.

§ 6
?ód? ?aglowa przyjmowana i zdawana jest protokolarnie wy??cznie uprawnionemu pracownikowi w obecno?ci osoby wskazanej we wniosku posiadaj?cej patent. Przekazywana jest  ona w ?ci?le okre?lonym przez Sekcj? Socjaln? miejscu i terminie, podanych przed rozpocz?ciem rejsu na tablicy og?osze?. Przyjmuj?cy (przekazuj?cy) ponosi koszty zwi?zane z niedotrzymaniem terminu i miejsca przekazania (przyj?cia) ?odzi. W protokóle przyj?cia (przekazania) czyni si? adnotacj? o zapoznaniu si? z tre?ci? niniejszych zasad.
Odst?powanie ?odzi ?aglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowie? regulaminu pracownik, któremu przyznano rejs, zostaje wykluczony z mo?liwo?ci wypo?yczenia ?odzi ?aglowej w nast?pnych trzech latach.

§ 7
W za?odze korzystaj?cej z ?odzi ?aglowej musi  znajdowa? si? osoba pe?noletnia, posiadaj?ca patent sternika lub ?eglarza jachtowego i okaza? go przy przyjmowaniu ?odzi.

§ 8
Wypo?yczaj?cy ?ód? ?aglow? ponosi odpowiedzialno?? materialn? za powsta?e z jego winy szkody i zobowi?zany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

§ 9
Osoba upowa?niona do po?redniczenia w imieniu Sekcji Socjalnej dokonuje wszelkich niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych z przyjmowaniem i wydawaniem ?odzi, zlecaniem ewentualnych napraw i konserwacji.
Za powy?sze czynno?ci korzysta z bezp?atnego rejsu, w terminie uzgodnionym ze zwi?zkami zawodowymi.

Za??cznik nr 4 do regulaminu ZF?S

ZASADY
WYPO?YCZANIA ?ODZI ?AGLOWEJ NA JEZIORZE KRZYWYM W OLSZTYNIE

§ 1
?ód? ?aglow? zacumowan? nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie mog? wypo?ycza? osoby uprawnione do korzystania ze ?wiadcze? ZF?S.

§ 2
Rektor na wniosek Sekcji Socjalnej, w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi ustala corocznie wysoko?? op?aty za wypo?yczenie ?odzi ?aglowej. Po sezonie oraz w dni robocze w okresie sezonu stosuje si? 50% zni?k?.

§ 3
?ód? ?aglow? wypo?ycza  si? na okres jednej doby (doba jest liczona od godz. 900 do godz. 900 nast?pnego dnia). List? osób, którym wypo?ycza si? ?ód? ?aglow?, ustala w ka?dy poniedzia?ek Sekcja Socjalna.

§ 4
1. W poniedzia?ek od godz. 700 do godz. 730 Sekcja  Socjalna przyjmuje zg?oszenia na wypo?yczenie ?odzi ?aglowej na okres od wtorku do poniedzia?ku nast?pnego tygodnia, a nast?pnie ustala kolejno??, w której ch?tni do wypo?yczenia b?d? wybiera? dzie? tygodnia, na podstawie kolejno?ci zg?osze? oraz wcze?niejszego korzystania.
2. Osoba, która korzysta?a z ?odzi we wcze?niejszym terminie przesuwana jest na koniec listy. Obowi?zuje zasada, ?e osoba korzystaj?ca z ?odzi w dzie? poprzedzaj?cy ustalenie kolejno?ci znajduje si? na ko?cu listy, za? osoba korzystaj?ca z ?odzi dwa dni wcze?niej na miejscu przedostatnim, itd.

§ 5
Po przyznaniu prawa do wypo?yczenia ?odzi, nale?y tego samego dnia ui?ci? op?at?. Brak wp?aty w tym terminie traktuje si? jako rezygnacj? z wypo?yczenia. Sekcja Socjalna proponuje wypo?yczenie ?odzi ?aglowej innej osobie.

§ 6
Osoba wypo?yczaj?ca ?ód? ?aglow? powinna posiada? patent sternika lub ?eglarza jachtowego i okaza? go w Sekcji Socjalnej. Dopuszcza si? mo?liwo?? wskazania przy zg?oszeniu innej osoby pe?noletniej, pod warunkiem okazania jej patentu i dowodu osobistego.
 
§ 7
Osoba wypo?yczaj?ca ?ód? ?aglow? ponosi odpowiedzialno?? materialn? za powsta?e z jej winy szkody i zobowi?zana jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

§ 8
Odst?powanie ?odzi ?aglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne.

§ 9
Bosman Klubu, gdzie jest zacumowana ?ód? ?aglowa, dokonuje wszelkich niezb?dnych czynno?ci, zwi?zanych z przyjmowaniem i wydawaniem ?odzi, zlecaniem ewentualnych napraw lub konserwacji.

§ 10
Bosman wykonuje czynno?ci, o których mowa w § 9, na podstawie umowy pomi?dzy Uniwersytetem a Klubem.

Za??cznik Nr 5 do Regulaminu ZF?S

Z A S A D Y
WYPO?YCZANIA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP MIESZKALNYCH (CAMPINGOWYCH)

§ 1
Samochodowe przyczepy mieszkalne (campingowe) mog? wypo?ycza? w celach turystycznych i wypoczynkowych osoby uprawnione do korzystania ze ?wiadcze? Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych.

§ 2
Wnioski o wypo?yczenie przyczep przyjmuje Sekcja Socjalna i realizuje je wed?ug kolejno?ci wp?ywu. W przypadku nap?ywu na dany termin wniosków, w ilo?ci uniemo?liwiaj?cej ich pozytywne za?atwienie, kolejno?? przyznania ?wiadczenia ustalana jest w porozumieniu z Komisj? Socjaln?.

§ 3
Rektor na wniosek Sekcji Socjalnej, w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi, ustala corocznie wysoko?? op?aty za wypo?yczenie przyczep. Op?ata uiszczana jest w gotówce. Po sezonie stosuje si? 50% zni?k? odp?atno?ci.

§ 4
Przyczepy wypo?yczane s? w zasadzie na czterna?cie dni; za okresy d?u?sze stosuje si? podwy?szon? op?at?.

§ 5
W przypadku rezygnacji z przyczep i braku ch?tnych z listy rezerwowej lub innych, obci??a si? ?rodki zgromadzone na indywidualnej karcie:
1) kwot? równ? 50% op?aty - gdy rezygnacja nast?puje na dziesi?? i wi?cej dni przed deklarowan? dat? wypo?yczenia,
2) kwot? równ? 100% op?aty - w przypadku rezygnacji do dziesi?ciu dni przed ustalonym terminem,
3) w przypadkach zdarze? losowych uniemo?liwiaj?cych skorzystanie ze ?wiadczenia, o którym mowa wy?ej, decyzje podejmuje Rektor.

§ 6
Wypo?yczanie i zwrot przyczep odbywa si? w dniach roboczych, w godzinach od 8oo do 13oo w miejscu wskazanym przez Sekcj? Socjaln?. Czynno?ci te dokonywane s? protokolarnie. W protokóle umieszcza si? adnotacj? o zapoznaniu si? z tre?ci? niniejszych zasad oraz instrukcj? u?ytkowania przyczep.

§ 7
Wypo?yczaj?cy okazuje dowód rejestracyjny samochodu w?asnego lub wspó?ma??onka z adnotacj? o  dopuszczeniu go do ci?gni?cia przyczepy. Odst?powanie przyczepy osobom trzecim jest niedopuszczalne.
W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowie? regulaminu, pracownik, któremu przyznano przyczep?, zostaje wykluczony z mo?liwo?ci wypo?yczenia  przyczepy w nast?pnych trzech latach.

§ 8
Wypo?yczaj?cy ponosi odpowiedzialno?? materialn? za powsta?e z jego winy szkody i zobowi?zany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.

§ 9
Sekcja Zaopatrzenia i Transportu odpowiedzialna jest za stan techniczny przyczep, odpowiadaj?cy warunkom bezpiecze?stwa ruchu drogowego.

Za??cznik Nr 6 do Regulaminu ZF?S

ZASADY, KRYTERIA I TERMINARZ
ubiegania si? o dofinansowanie ?wiadcze? zwi?zanych
z indywidualnym wypoczynkiem pracownika organizowanym we w?asnym zakresie
(tzw. indywidualny wypoczynek urlopowy)

§ 1
Podstaw? wyp?aty ?wiadcze? w ramach indywidualnego wypoczynku urlopowego jest wniosek pracownika, potwierdzenie bezpo?redniego prze?o?onego pracownika o korzystaniu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych i o?wiadczenie o dochodach.

§ 2
Rektor ustala w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi wysoko?? dofinansowania wypoczynku organizowanego we w?asnym zakresie przez pracowników, bior?c pod uwag? wielko?? ?rodków zgromadzonych na ZF?S.

§ 3
Sekcja Socjalna na podstawie wniosku oraz indywidualnej karty korzystania ze ?wiadcze? ZF?S ustala wysoko?? dofinansowania wypoczynku organizowanego we w?asnym zakresie, zachowuj?c zasady okre?lone w Rozdz. I pkt III ppkt 8 regulaminu.

§ 4
Wysoko?? wyp?at na wypoczynek we w?asnym zakresie ulega zmniejszeniu o ?rodki wykorzystane zgodnie z Rozdz. II pkt III ppkt 3 i 4 regulaminu.

§ 5
?rodki na wypoczynek we w?asnym zakresie wyp?aca si? pracownikowi wraz ze ?rodkami przys?uguj?cymi dzieciom, okre?lonymi w Rozdz. II pkt III pkt 1 regulaminu.

§ 6
Wyp?ata dofinansowania na wypoczynek organizowany we w?asnym zakresie dokonana jednorazowo nast?puje w lipcu, sierpniu lub we wrze?niu w terminach wyp?at wynagrodze? miesi?cznych w zale?no?ci od terminu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego, na podstawie wniosków z?o?onych odpowiednio  do 5 lipca, do 5 sierpnia lub 5 wrze?nia.

§ 7
Dopuszcza si? mo?liwo?? wyp?aty dofinansowania na wypoczynek organizowany we w?asnym zakresie w dwóch turach. W takim przypadku:
1) pierwsza wyp?ata dofinansowania nast?puje w terminie do 30 czerwca, na podstawie wniosków z?o?onych do 5 czerwca,
2) druga wyp?ata dofinansowania nast?puje w terminie do 20 grudnia, na podstawie   wniosków z?o?onych do 20 listopada.

§ 8
1. Brak wniosku, o którym mowa w § 1, w terminach okre?lonych w §§ 6 i 7 jest równoznaczny z rezygnacj? ubiegania si? o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we w?asnym zakresie.
2. Pracownik, który nie przedstawi o?wiadczenia o dochodach wszystkich cz?onków rodziny, o których mowa w Rozdziale I pkt III ppkt 6, otrzymuje 50% ?wiadczenia.

Za??cznik nr 7 do Regulaminu ZF?S
 
 ZASADY, KRYTERIA I TERMINARZ
 ubiegania si? o dofinansowanie wypoczynku
 dzieci i m?odzie?y ucz?cej si? w systemie dziennym do lat 20
 lub uko?czenia szko?y ?redniej


 
 § 1
 Podstaw? uzyskania dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dzieci i m?odzie?y jest wniosek pracownika z?o?ony w terminie do 30 kwietnia i udokumentowane o?wiadczenie o dochodach wg wzoru ustalonego przez Rektora.
 
 § 2
1. Wnioski o dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci i m?odzie?y rozpatrywane s? przez Komisj? Socjaln? w terminie do 15 maja ka?dego roku.
2. Rektor w uzgodnieniu ze zwi?zkami zawodowymi ustala tabel? dofinansowania wypoczynku dzieci i m?odzie?y, uwzgl?dniaj?c dochód miesi?czny pracownika przypadaj?cy na jednego cz?onka rodziny. Ustalone wysoko?ci dofinansowania uzale?nia si? od wysoko?ci funduszu przeznaczonego na ten cel oraz liczby zg?osze? o dofinansowanie.
3. W miar? posiadanych ?rodków, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pracownika, Komisja Socjalna mo?e wnioskowa? o przyznanie dofinansowania w pe?nej wysoko?ci.

§ 3
Maksymalna wysoko?? dofinansowania wypoczynku na jedn? osob?, trwaj?cego co najmniej 7 dni, nie mo?e przekracza? 50% przeci?tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalanego dla celów emerytalnych w I kwartale danego roku.

§ 4
Przyznane dofinansowanie, w wysoko?ci nie wy?szej ni? koszt wypoczynku, zostaje przekazane przelewem na konto organizatora imprezy, po uprzednim udokumentowaniu w Sekcji Socjalnej jego oferty, adresu i nr konta bankowego, terminu i kosztu imprezy (dotyczy wypoczynku organizowanego przez uczelni?.)

§ 5
Pracownicy, emeryci i renci?ci, którzy pokryli koszty za zorganizowany wypoczynek dzieci i m?odzie?y przed 15 maja, otrzymaj? zwrot nale?no?ci do wysoko?ci przyznanego dofinansowania, ale nie wy?szej ni? koszt wypoczynku na podstawie przed?o?onej faktury VAT lub rachunku uproszczonego, gdy organizator wypoczynku nie jest podatnikiem podatku VAT.

 

ZARZ?DZENIE  Nr 4
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie Bezpiecze?stwo ruchu drogowego
                   – metody i ?rodki.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM  w Olsztynie z dnia 1 marca  2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?  co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie Bezpiecze?stwo ruchu drogowego - metody i ?rodki.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 5
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie  wychowania fizycznego i zdrowotnego z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integracyjnej.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie  integracyjnej.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 6
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie problematyki ubezpiecze?.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Zarz?dzania tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie problematyki ubezpiecze?.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 7
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych dla Rzeczoznawców Zamówie? Publicznych.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia  i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Prawa i Administracji tworzy si? Studia Podyplomowe dla Rzeczoznawców Zamówie? Publicznych.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 8
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie: utworzenia Studiów Podyplomowych w zakresie: „Wspó?czesne formy przekazu wiary”.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?            co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Teologii tworzy si? Studia Podyplomowe w zakresie: „Wspó?czesne formy przekazu wiary”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa dwa semestry i prowadzona jest w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 9
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2002 roku

w sprawie:  zmian w strukturze organizacyjnej administracji.

Na podstawie art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n.zm.) stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
W strukturze organizacyjnej administracji wprowadza si? zmiany:
5. W Biurze Rektora:
1) znosi si? jednostk? organizacyjn? Zespó? do Spraw Obronnych i tworzy Stanowisko do spraw obronnych;
2)  znosi si? Stanowisko ds. interwencji;
3)  tworzy si? Stanowisko ds. ochrony.
2. Zmienia si? nazw? Biura Kadr, P?ac i Spraw Socjalnych na Biuro Kadr i Spraw Socjalnych, w którym:
1) zmienia si? nazw? Sekcji Nauczycieli Akademickich na Sekcj? Kadr Nauczycieli Akademickich;
2) zmienia si? nazw? Sekcji Nie Nauczycieli Akademickich na Sekcj? Kadr Pracowników Nie B?d?cych Nauczycielami Akademickimi;
3)  znosi si? Stanowisko do spraw akademickiej s?u?by zdrowia;
4)  Dzia? P?ac przenosi si? do pionu Kwestora.
3. W Biurze do Spraw Kszta?cenia i Spraw Studenckich:
1)  tworzy si? Sekcj? do Spraw Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów – Biuro Karier;
2)  Zespó? ds. Rozlicze? Dydaktyki oraz Stanowisko do spraw studiów doktoranckich i podyplomowych w??cza si? do Sekcji do Spraw Studiów i Studentów.
4. Zmienia si? nazw? Biura do Spraw Nauki i Wspó?pracy z Gospodark? na Biuro Nauki i Wspó?pracy z Gospodark?, w którym znosi si? Zespó? do Spraw Wdro?e? i Ochrony Patentowej i tworzy si? Stanowisko do spraw wdro?e? i ochrony patentowej.
5. W Biurze Informacji i Promocji Uczelni:
1) zmienia si? nazw? Zespo?u do Spraw Promocji, Organizacji Konferencji i Wystaw na Zespó? do Spraw Informacji i Promocji;
2)  znosi si? Uniwersytecki O?rodek Informacji.
6. W Biurze ds. Wspó?pracy z Zagranic?:
1) Sekcj? do Spraw Programów Mi?dzynarodowych przekszta?ca si? w Zespó? do Spraw Programów Mi?dzynarodowych;
2)   znosi si? Stanowisko do spraw wymiany studenckiej i obcokrajowców;
3)   znosi si? Stanowisko do spraw t?umacze? i dokumentacji;
4)   tworzy si? Zespó? do Spraw Obs?ugi Wspó?pracy Zagranicznej.
7. W pionie Kwestora:
1) w??cza si? Dzia? P?ac dotychczas istniej?cy w strukturze Biura Kadr i Spraw Socjalnych;
2) Sekcja Rozlicze? i Sprawozdawczo?ci otrzymuje nazw? Sekcja Rozlicze? Dzia?alno?ci Badawczej i Zleconej.
8. Tworzy si? Dzia? Planowania i Organizacji z nast?puj?c? struktur? organizacyjn?:
1)   Zespó? Analiz Ekonomicznych i Prognoz;
2)   Zespó? do Spraw Zamówie? Publicznych;
3)   Stanowisko do spraw inwestycji.
9. Zmienia si? nazw? Centrum Obs?ugi Technicznej – G?ówny In?ynier na Centrum Obs?ugi Technicznej, którego struktur? organizacyjn? tworz?:
1) Sekcja Nadzoru i Dokumentacji Technicznej;
2) Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciep?owniczych;
3) Stanowisko do spraw energetycznych;
4) Sekcja Remontowa;
5) Sekcja Eksploatacji.
10. Sekcj? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia przekszta?ca si? w Dzia? Bezpiecze?stwa i Dozoru Mienia.
11. Sekcj? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zielonych przekszta?ca si? w Dzia? Obs?ugi Gospodarczej i Terenów Zieleni.
12. Sekcj? Zaopatrzenia i Transportu przekszta?ca si? w Dzia? Zaopatrzenia i Transportu.
13. Sekcja Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami otrzymuje nazw? Zespó? Gospodarki Odczynnikami Chemicznymi i Odpadami.
14. Tworzy si? Zespó? Administracji Obiektów i Obs?ugi Organizacji Spo?ecznych.
15. Znosi si? Sekcj? do Spraw Gospodarki Maj?tkiem.
16. Znosi si? Zespó? do Spraw Umów, Rozlicze? i Obs?ugi Prawnej Maj?tku.
17. Tworzy si? Dzia? Gospodarki Nieruchomo?ciami z nast?puj?c? struktur? organizacyjn?:
1) Zespó? Gospodarki Budynkami;
2) Zespó? Gospodarki Gruntami;
3) Zespó? Gospodarki Lokalowej.
18. Sekcja Inwentaryzacji i Likwidacji Sprz?tu otrzymuje nazw? Sekcja Inwentaryzacji.

§  2
Dyrektora Administracyjnego zobowi?zuje si? do dokonania zmian w Regulaminie organizacyjnym administracji oraz do dokonania inwentaryzacji maj?tku i sporz?dzenia protoko?ów zdawczo-odbiorczych tam, gdzie zmiany tego wymagaj?.

§  3
Struktur? organizacyjn? administracji, obowi?zuj?c? od 1 stycznia 2002 r. przedstawia schemat organizacyjny stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia.

§  4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

ZARZ?DZENIE  Nr 10
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 marca 2002 roku

w sprawie:  gromadzenia i ewidencji materia?ów bibliotecznych zakupionych ze ?rodków finansowych                  przeznaczonych na badania w?asne, statutowe i granty oraz materia?ów konferencyjnych.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ksi??ki, czasopisma i inne publikacje krajowe oraz pochodz?ce z importu, zakupione ze ?rodków finansowych przeznaczonych na badania w?asne, statutowe, granty podlegaj? rejestracji i opracowaniu w Bibliotece G?ównej. Na zasadach uzgodnionych z Bibliotek? G?ówn? mog? by? wypo?yczane pracownikom.

§ 2
1. Materia?y konferencyjne op?acone ze ?rodków finansowych Uniwersytetu, otrzymywane przez pracowników z tytu?u udzia?u w konferencjach, zjazdach, seminariach, sympozjach itp., stanowi? w?asno?? Uniwersytetu i podlegaj? ewidencji w Oddziale Gromadzenia Zbiorów Biblioteki G?ównej.
2. Uczestnik konferencji, zjazdu, seminarium, sympozjum itp. przekazuje materia?y konferencyjne, o których mowa w ust. 1, do Biblioteki G?ównej w celu ich ewidencji i opracowania.
3.  Materia?y te po opracowaniu, mog? by? wypo?yczone pracownikowi.

§ 3
Biblioteka G?ówna zobowi?zana jest opracowa? zg?oszone materia?y, o których mowa w § 1 i § 2 oraz umie?ci? je w katalogu bibliotecznym.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

DECYZJE  REKTORA

Decyzja Nr 2
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 lutego 2002 roku.

w sprawie: wprowadzenia op?at za kszta?cenie prowadzone przez Centrum Informatyczne w ramach programu sieci komputerowych CISCO.

 Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), w zwi?zku ze Stanowiskiem Senatu z dnia 6 kwietnia 2001 r. w sprawie rozwoju informatycznej infrastruktury Uniwersytetu oraz Umowy z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie realizacji przez Uniwersytet programu Sieci Komputerowych CISCO, stanowi si?             co nast?puje:
§ 1
 Ustala si? op?aty za kszta?cenie w ramach programu Sieci Komputerowych CISCO w wysoko?ci:
1) 250,00 z?. – za semestr programu nauczania dla studentów UWM;
2) 500,00 z?. – za semestr programu nauczania dla pozosta?ych uczestników szkole?.

§ 2
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki

Decyzja Nr 3
Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 marca 2002 roku.

w sprawie: op?aty wnoszonej przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych w Uniwersytecie, w roku akademickim 2002/2003.

Na podstawie art. 141 ust. 6 ustawy z 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz.U. Nr 65.poz. 383) z po?n. zm., stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Ustala si? op?at? wnoszon? przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na I rok studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, w roku akademickim 2002/2003 w kwocie:
1. 80,00 z? (osiemdziesi?t z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na kierunki, na których post?powanie kwalifikacyjne na studia obejmuje sprawdzian uzdolnie? artystycznych,  tj. na kierunki: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka.
2. 75,00 z? (siedemdziesi?t pi?? z?otych) dla osób ubiegaj?cych si? o przyj?cie na studia na pozosta?e kierunki.

§ 2
1. Op?aty, o których mowa w § 1 niniejszej decyzji, nale?y wnosi? na konto Uniwersytetu:
UWM w Olsztynie, Bank PeKaO S.A. I Oddzia? w Olsztynie,
na rachunek konta wg wydzia?ów:
a/  12401590-2919678-2700-401112-101 (Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t),
b/  12401590-2919678-2700-401112-102 (Wydzia?  Biologii),
c/  12401590-2919678-2700-401112-103 (Wydzia? Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),
d/  12401590-2919678-2700-401112-104 (Wydzia? Humanistyczny),
e/   12401590-2919678-2700-401112-105 (Wydzia? Medycyny Weterynaryjnej),
f/   12401590-2919678-2700-401112-106 (Wydzia? Nauk Technicznych),
g/  12401590-2919678-2700-401112-107 (Wydzia? Nauki o ?ywno?ci),
h/   12401590-2919678-2700-401112-108 (Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rybactwa),
i/    12401590-2919678-2700-401112-109 (Wydzia? Pedagogiki i Wychowania Artystycznego),
j/    12401590-2919678-2700-401112-110 (Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska i Rolnictwa),
k/  12401590-2919678-2700-401112-111 (Wydzia? Teologii),
l/     12401590-2919678-2700-401112-112 (Wydzia? Zarz?dzania),
?/  12401590-2919678-2700-401112-113 (Wydzia? Matematyki i Informatyki),
m/  12401590-2919678-2700-401112-114 (Wydzia? Prawa i Administracji)
 (z dopiskiem tytu?u wp?aty i nazwy wydzia?u) – w urz?dzie pocztowym, banku lub bezpo?rednio w kasie Uniwersytetu.
2. Dowód wp?aty (orygina?) nale?y do??czy? do kompletu dokumentów sk?adanych przez osoby ubiegaj?ce si? o przyj?cie na studia.

§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.
Rektor  prof.dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 14 razy (w tym z UWM 8 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa